Strona główna » Regulamin
Kategorie
Kontakt
  • FIRMA NOVICOR
    NIP: 666-137-14-81

  • E-mail:klem@novicor.pl
  • Telefon507 142 655
  • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 17.30, w soboty 9.00 - 13.00
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NOVICOR.PL

SIS TREŚCI
1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
3. ŚWIADCZENIE USLUG ELEKTRONICZNYCH
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. DOSTAWA
6. PŁATOŚĆ
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9. DANE OSOBOWE
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietna 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm.).
KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
KONTO (KONTO KLIENTA) - podstrona Sklepu w ramach której gromadzone są między innymi informacje o zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
TOWAR - rzecz dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
REJESTRACJA – jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu przez Klienta konta dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności przez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
SKLEP INTERNETOWY(SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.novicor.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną- korzystająca lub zamierzająca skorzystać z Usługi elektronicznej.
SPRZEDAWCA - USŁUGODAWCA - Sklep NOVICOR (adres prowadzenia działalności gospodarczej ulica Tuwima 10 , 62-600 Koło wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki , NIP 6661371481, REGON 310307678, adres poczty elektronicznej klem@novicor.pl numer telefonu (+48) 507 142 655
STRONA - Usługodawca, Sprzedawca lub Klient
UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego
USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzającego bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru i określające istotne jej warunki, składane za pomocą formularza zamówienia.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – Ustawa z dnia 30 mają 2014 r o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r poz.827 z póżn. zmian).

2.POSTANOWIENIA OGÓLNE.
2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego.
2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r Nr 144 poz.1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
2.4. Sklep internetowy prowadzony jest przez SPRZEDAWCĘ.
2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
a/ konto Klienta w Sklepie internetowym,
b/ interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym,
2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a/ komputer z dostępem do internetu,
b/ dostęp do poczty elektronicznej.
2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi elektronicznej.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKRONICZNYCH
3.1. W ramach Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2. Świadczenie przez Usługodawcę usług elektronicznych jest bezpłatne.
3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
a/ umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji,
b/ do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta:imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło. W przypadku Usługobiorców nie będących konsumentami niezbędne są także nazwa firmy oraz NIP.
c/ umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Towaru do koszyka).
3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawarta na czas nieoznaczony.
3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zmówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
a/ Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn. z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia,
b/ Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia,
c/ wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy,
d/ niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
e/ reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych można składać na adres: NOVICOR ul. Tuwima 10 62-600 Koło lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres klem@novicor.pl.

4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY.
4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Towarów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które- jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Cennik wysyłek towaru”.
4.3. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu Zamówienia przez Klienta.
4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje. W trakcie składania Zamówienia należy podać dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres(ulica, nr domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego,Towar, ilość Towaru, miejsce i sposób dostawy Towaru, sposób płatności.
4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.
4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie:
a/ potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem ,
b/ przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej( adres e-mail).
4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

5. DOSTAWA.
5.1. Dostawa towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru-dostarczenia są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu internetowego w zakładce „cennik wysyłek towaru” oraz w trakcie składania zamówienia.
5.3. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.
5.4. Sprzedawca dostarczy Towary zgodnie z wyborem Kliena:
a/ za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia
b/ Klient może również odebrać Towar osobiście w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku w godz. od 9 – 17.30, w sobotę od 9 – 13.
5.5. O wysłaniu Towaru Klient zostanie poinformowany e-mailem.

6. PŁATNOŚĆ.
6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a/ za pobraniem – należność pobiera kurier
b/ przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia), Przesyłka zostanie wysłana po wpływie należności na konto bankowe Sprzedawcy
c/ płatności elektroniczne obsługiwane przez system DotPay
d/ płatność w kasie firmy, w przypadku odbioru osobistego.
6.2. W przypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba , że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
6.3. W przypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
(DOTYCZY UMÓW ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU).

7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: NOVICOR ul. Tuwima 10 62-600 Koło lub drogą elektroniczną na adres:klem@novicor.pl. Wzór formularza „odstąpienia od umowy „ zawarty jest w zał. nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz na stronie Sklepu internetowego. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia drogą elektroniczną.
7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej liczy się od dnia otrzymania Towaru w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej– od dnia jej zawarcia.
7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jet uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Zwracany Towar nie może być użytkowany, prany lub uszkodzony. Winien być odesłany z oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniem i kompletną jego zawartością. Towar należy przesłać na adres: NOVICOR ul. Tuwima 10, 62-600 Koło na koszt kupującego. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć:oryginały wszystkich dokumentów, z którymi towar został dostarczony do Konsumenta tj. paragon lub fakturę, oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość, swoje dane personalne.
7.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie jego płatności, w tym koszty dostawy Towaru przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument., chyba, że Konsument zgodzi się na inny sposób zapłaty.
7.5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru , cech i funkcjonowania Towaru.
7.7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
7.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku zakupu towaru lub usługi jeżeli została wykonana według indywidualnego zamówienia Konsumenta
7.9. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców( dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami).
Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewożnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru w czasie przewozu oraz opóżnienia w przewozie przesyłki. Przedsiębiorca jest zobowiązany do ustalenia odpowiedzialności przewożnika w przypadku uszkodzenia Towaru. Zgodnie z art.558 par.1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy jest ograniczona za wszelkie roszczenia- w sumie do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży do kwoty jednego tysiąca złotych. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

8. TRYB POSTĘPOWANI REKLAMACYJNEGO
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWRTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
8.2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Wadliwy Towar można reklamować w ciągu dwóch lat od jego wydania, a reklamacja winna być złożona w ciągu 2 m-cy od chwili wykrycia wady Towaru.
8.3. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży:
a/ sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Towar w celu nie związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową, z tytułu niezgodności Towaru z Umową
b/ reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres NOVICOR ul. Tuwima 10 , 62-600 Koło lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klem@novicor.pl.- najlepiej wg wzoru „reklamacja”zamieszczonego na stronie internetowej.
c/ podanie przez Klienta w składanej reklamacji opisu okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, a w szczególności dokładnego opisu przyczyny jej złożenia. Klient winien określić swoje żądania na temat swoich oczekiwań:tj: naprawy Towaru, wymiany na nowy, obniżenia ceny, a w przypadku braku możliwości wymiany towaru – odstąpienie od umowy(zwrotu należności).
d/ towar z wadą techniczną lub uszkodzeniem powstałym podczas transportu winien być zwrócony do Sprzedawcy, po uprzednim kontakcie z nim na adres NOVICOR ul. Tuwima 10, 62-600 Koło. Towar należy przesłać wraz z poniższymi dokumentami: -dokumentem zakupu( paragonem lub fakturą, - zgłoszeniem reklamacyjnym dotyczącym przyczyny reklamacji z danymi osobowymi Klienta jak:imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres zwrotny, nr konta bankowego, a w przypadku uszkodzenia powstałego w czasie transportu również dokumentu – protokołu uszkodzenia przesyłki podpisanego przez przewoźnika.
e/ reklamacje dotyczące rozmiarów Towaru będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy Towar nie był prany,
f/ nie stanowią podstawy do reklamacji nieistotne rozbieżności zakupionego Towaru względem opisu,
g/ jeżeli reklamacja okaże się bezzasadna Klient pokrywa koszty przesyłki w obie strony,
h/ sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Brak odpowiedzi w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
i/ w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Towar wymieniamy na pełnowartościowy i wysyłamy na koszt własny firmy. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwracamy równowartość Towaru na wskazane konto Klienta. w ciągu 7 dni roboczych,
j/ uzasadnione koszty związane z odesłaniem reklamowanego Towaru zwracamy Klientom po otrzymaniu kompletnej przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Koszty przesyłki zwracamy w wysokości opłaty za przesyłkę ekonomiczną według cennika Poczty Polskiej w ciągu 7 dni roboczych,
k/ nie zwracamy za przesyłki wartościowe, priorytetowe i wysyłane firmą kurierską i za pobraniem,
l/ odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
8.4. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego:
a/ reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres NOVICOR ul. Tuwima 10, 62-600 Koło lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klem@novicor.pl
b/ zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych- ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę,
c/ reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d/ odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.
8.5. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a/ Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego – art.37 ustawy dnia 15.12.2000 r, do Inspekcji Handlowej (Dz.U.2001 r nr 4 poz.25 ze zmian.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r (Dz.U.2001 nr113, poz.1214.
b/ Klient może zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej zgodnie z art.36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2001 nr 4 poz.25 ze zmian.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego. Informacja na temat mediacji dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c/ Klient może otrzymać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą korzystając z pomocy powiatowego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej do której zadań należy ochrona Konsumenta(m.inn. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentów.pl.

9. DANE OSOBOWE
9.1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest SPRZEDAWCA.
9.2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,
9.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
9.4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
9.5. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu internetowego:
a/ w przypadku Klientów korzystających z przesyłek kurierskich Sprzedawca udostępnia dane osobowe Klienta przewożnikowi za pomocą którego realizuje przesyłki,
b/ w przypadku Klientów korzystających z płatności elektronicznych Sprzedawca udostępnia dane osobowe Klienta podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

10. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
10.1. Umowy zawierane przez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , w tym Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r (Dz.U.Nr 144, poz.1204 ze zm.), dla umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 r. z Klientami będącymi Konsumentami- przepisy ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 mają 2014 roku (Dz.U. 2014 poz.827 ze zmian.)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego . Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny w zakładce Regulamin.
10.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez:
a/ udostępnienie regulaminu,
b/ przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży ,także przez c/dołączenie do przesyłek np. dowodu zakupu, specyfikacji Zamówienia i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość.
10.5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014r.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu